Kybernetes blog

The place with world's knowledge about cybernetics, artificial inteligence and automation.

Digitálny maoizmus

08.3.2012

Pod týmto názvom napísal v roku 2006 Jaron Lanier esej (analyzuje v nej on-line kolektivizmus na webe) v prestížnom klube Third Culture (www.edge.org). J. Lanier je informatik, vizionár, filozof a skladateľ. Na začiatku 80. rokov vymyslel pojem virtuálna realita a založil firmu na predaj produktov s ňou spojených. V rokoch 1997 – 2001 bol J. Lanier vedúcim projektu Advanced Network and Services, ktorý výrazne ovplyvnil rozvoj internetu. V posledných desiatich rokoch pracoval ako vedec na pozvanie v Silicon Graphics Inc. a Microsofte. Už v roku 2000 napísal esej o kybernetickej totalite, v roku 2010 vydal knihu You Are Not a Gadget, v ktorej nadväzuje na spomínané eseje, a nakoniec v roku 2011 publikoval esej The Local-Global Flip (Lanierov efekt).

V 80. a 90. rokoch rástla s rozvojom osobných počítačov početne aj stredná trieda. Na prelome storočí došlo k obratu a v súčasnosti jestvujú dva hlavné smery: prvý môžeme charakterizovať na príklade Google a Wikipedie, druhý smer ako Apple. Smer vývoja Apple vedie k IPadu a iPhonu, Google a Facebook vytvárajú len zdanie skutočnej aktivity, nevedú k sofistikovanému rastu strednej triedy. Vlastníci veľkých počítačových zdrojov na Internete, ako Google, sú schopní dostať peniaze z reklamy, zatiaľ čo stredná vrstva sa nemôže realizovať. To nakoniec povedie k zlyhaniu digitálneho kolektivizmu.

Takýto vývoj vedie k psychóze správania sa davu. Anonymita ukazuje temné stránky ľudskej prirodzenosti. Exponenciálne sa množia nenávistné, vulgárne útoky na jednotlivcov a inštitúcie – J. Lanier to nazýva kultúra sadizmu. Opačný prístup je vo využití internetu ako nástroja aktivity a kreatívnosti pri vytváraní nových pracovných príležitostí. Práve v čase obrovského rozmachu internetu vznikla ekonomická kríza. Pritom obrovské výpočtové a iné možnosti, ktoré internet poskytuje, by mali viesť k väčšiemu bohatstvu a blahobytu. Internet umožnil za poslednú dekádu ohromný rast nových finančných služieb, napríklad vznik hedžových fondov, derivátov, značne sa zvýšila frekvencia finančných transakcií.

Príčinou zlomu je local-global flip. Ak nastane v sieti silná koncentrácia informácií s cieľom získať moc, úzka skupina ľudí sa stane globálnym aktérom. Tieto prístupy boli aplikované na financie, čo umožnilo, aby finančníci vytvárali zisk bez nebezpečenstva pre seba, čo je koncentrácia bohatstva a vytváranie novej oligarchie. Čo je typické pre túto serverovú oligarchiu? Je to vlastnosť, ktorú J. Lanier nazýva nerdy (od nerd). Nová oligarchia dnes nevzniká len v oblasti financií, ale aj v kultúre a v politike. No, máme sa na čo tešiť!

Prof. Ing. Ján Sarnovský CSc.
vedúci Katedry kybernetiky a umelej inteligencie TU FEI, Košice

Ján Liguš, Editor
Ján Sarnovský, Editor
Rudolf Jakša, Editor

kontakt: blog@kybernetes.sk
web: blog.kybernetes.sk

Copyright © 2016 Kybernetes s.r.o.