Kybernetes blog

The place with world's knowledge about cybernetics, artificial inteligence and automation.

Historické traumy intelektuálov

Ján Sarnovský  25.04.2016

Napokon by ,mali „nezávislí“ publicisti a rôzni „...lógovia“ sa aspoň pokúsiť o aspoň nejaký náznak analýzy medzinárodnej situácie po druhej svetovej vojne až do roku 1989. Pokúsil som sa niektoré aspekty ukázať v eseji, trochu tak v hegelovskom duchu, Bieda fukuyamalógie v knihe Kybernetický svet. Treba všetkým historikom, teoretikom a najmä moralistom rôzneho druhu povedať, že veci boli v podstate veľmi jednoduché: základným rysom tejto epochy bol veľmocenský boj medzi Rusmi a Západom a z toho vyplývalo pre obyčajných ľudí všetko. Päťdesiate roky boli najprv vyvrcholením neľudského stalinizmu a všetko bolo v zásade rovnaké vo všetkých krajinách takzvaného tábora socializmu a mieru. Všade sa našla úzka vrstva funkcionárov, ktorých logika ich konania urobila z nich zločincov. Všade boli popravy a iné excesy. V tomto smere nechápem ako môže niekto ospravedlňovať, napríklad, Gottwalda, ale aj Husáka, Clementisa a vôbec celú tú kamarilu, ktorá vládla. Nakoniec pokusy boli: najprv v Berlíne, potom v Maďarsku, v Poľsku a aj u nás v roku 1968. Skončilo to vždy rovnako: prišli ruské tanky. USA a západná Európa chceli mať pokoj a tak na nás ignorovali. Iste, sem tam sa niekto ozval, ba aj protestoval, ale nič viac. Veľmocenské dohody boli jasné: vo svojom cárstve si mohol robiť každý čo chcel.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/historicke-traumy-intelektualov.html  ▷


Akademická politika

Ján Sarnovský  25.04.2016

Dostávame sa ku sfére činnosti, ktorú nazveme akademická politika. Čiastočne tento pojem bol spomenutý v prvej eseji o kybernetike a politike. Vyžaduje si to však hlbší ponor. Arénou kde sa táto politika odohráva je pôda univerzity, teda rektorát, dekanáty, katedry a iné pracoviská. Ako je to aj v politike vôbec, základným cieľom by malo byť získanie moci. V akademickej obci však priamočiara snaha získať moc je, vedome, častejšie nevedome, zabalená do rôznych rituálnych tančekov. Samozrejme, hlavnou hnacou silou okrem získania moci je finančné ohodnotenie, slabo maskované frázami o novej koncepcii, „skvalitnení“ činnosti, ap.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/akademicka-politika.html  ▷


Čriepky historie KKUI

Ján Sarnovský  21.12.2015

16. januára 1969, v štvrtok, som nastúpil do zamestnania na Vysokú školu technickú v Košiciach. Môjmu nástupu predchádzal týždeň predtým vyše dvojhodinový rozhovor s profesorom Františkom Poliakom, vedúcim elektroodboru pri Strojníckej fakulte VŠT a budúcim dekanom (od roku 1969 do roku 1972) Elektrotechnickej fakulty VŠT. Bol chladný ale sychravý januárový deň, a popoludní ma prijal v svojej pracovni na prvom poschodí budovy Rektorátu VŠT na Zbrojníckej ulici. Pani Ritóková, sekretárka katedry (elektrotechniky) nám uvarila kávu a náhodou prítomní relatívne mladí asistenti ma vítali s ironickými úsmevmi. Za hodinku pri ďalšej káve mi povedal profesor, že som prijatý. Dlhý rozhovor sa však niesol na spomienkach profesora na svoju mladosť. Za chrbtom mu visel veľký obraz rodnej dediny Spišské Bystré (Kubachy) pod Kráľovou hoľou, ktorú som rozpoznal a po spomenutí mojej rodnej obce Dedinky asi polhodinu v kuse spomínal ako študent chodil do Stratenej ku svojmu strýkovi notárovi Šimonffymu, ktorý zasa mal priateľa farára z Dediniek Budkaja, ako chodil po Slovenskom raji, a že sme v podstate krajania.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/criepky-historie-KKUI.html  ▷


Bitcoin – kybernetický systém

Ján Sarnovský  19.11.2014

Bitcoin je internetová open-source peňažná mena, ktorou možno platiť prostredníctvom decentralizovanej P2P siete. Celkové množstvo peňazí je konečné, dopredu známe, definované iba matematickými zákonmi. Krytie meny zabezpečuje ťažba unikátnych digitálnych znakov. Tento problém rieši verejná história transakcií – blockchain, ktorý má stiahnutý každý používateľ siete. Je to novátorská myšlienka, ktorá má ambície vyriešiť problém, ako riadiť zložitý systém bez centrálnej kontroly a správy.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/bitcoin-kyberneticky-system.html  ▷


Dynamické architektúry

Ján Sarnovský  18.8.2014

Riadiace systémy, v ktorých snímače, regulátory, akčné členy a ostatné prvky komunikujú ako agenty cez komunikačnú sieť, sú nazývané agentové sieťové riadiace systémy (ASRS). Nové požiadavky na riadiace systémy, ktoré zahŕňajú modularitu, decentralizáciu riadenia, integrovanú diagnostiku, rýchlu a ľahkú údržbu limitujú použitie tradičných analógových metód prepojenia v priemyselnom riadení. 

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/dynamicke-architektury.html  ▷


Regulácia veľmi rozsiahleho systému

Ján Sarnovský  19.5.2014

Regulácia v biologických systémoch, ale aj v ekonomických a sociálnych, zahŕňa obrovské množstvo premenných a navonok sa veľmi líši od regulácie technických systémov. Hlavnou príčinou je podľa W. R. Ashbyho, ktorý sa týmto problémom zaoberá v závere svojej knihy Kybernetika, varieta rušivých vplyvov, ktoré musí regulácia odstrániť. 

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/regulacia-velmi-rozsiahleho-systemu.html  ▷


Bogdanov a tektológia

Ján Sarnovský  18.2.2014

A. A. Bogdanov (1873, vlastným menom Malinovskij) bol lekár, biológ, filozof, politik, spisovateľ, dnes možno povedať, že vedec svetového formátu. Napísal knihu Tektológia – všeobecná organizačná veda (z gréckeho tekein, čo znamená skladať prvky spolu), čo je inak veda o stavbe zložitejších útvarov. V roku 1911 vychádza prvý diel a kompletné tri diely vyšli v rokoch 1925 – 1929. Bogdanov sa po revolúcii stal riaditeľom Ústavu transfúzie krvi a pri experimentoch na sebe v roku 1928 zomrel.  Dnes vieme, že tektológia bola predchodcom toho, čo sa dnes volá teória systémov. Boli v nej obsiahnuté princípy a metódy, ktoré potom vznikli v kybernetike. V roku 1984 vychádza najprv neúplný a v roku 1995 kompletný preklad Bogdanova v angličtine. V roku 2003 vyšla kniha v Medzinárodnom inštitúte Bogdanova v Moskve.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/bogdanov-a-tektologia.html  ▷


Teória riadenia a umelá inteligencia

Ján Sarnovský  28.11.2013

Vzťah teórie riadenia (všeobecne kybernetiky ako vedy o riadení) a UI má rôzne aspekty. V poslednom desaťročí sa prehodnocujú mnohé problémy z nových pohľadov. Modelovanie myslenia na počítačoch, prípadne jeho technická realizácia, je dnes aktuálnou otázkou. Prívrženci UI sa domnievajú, že informačná stránka myslenia sa môže realizovať procesmi nefyziologickej povahy. Iní, o nič menšie autority, sa proti tomu ostro ohradzujú. Podľa nich sú informačné procesy neoddeliteľné od fyziologických procesov v mozgu a nemožno ich realizovať na počítačoch.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/teoria-riadenia-a-umela-inteligencia.html  ▷


História teórie regulácie: Aurel Stodola

Ján Sarnovský  13.8.2013

V tomto roku uplynulo 120 rokov od vydania publikácie Aurela Stodolu O regulácii turbín (Schweizerische, Bauzeitung 1893). V tejto práci Stodola hovorí o regulácii vodnej turbíny ako dynamickej lineárnej sústavy tretieho rádu.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/historia-teorie-regulacie-aurel-stodola.html  ▷


Teória riadenia – nové oblasti

Ján Sarnovský  17.5.2013

Pred dvomi rokmi som sa v stĺpčeku Teória riadenia: ako ďalej pokúsil naznačiť rozšírenie klasickej teórie riadenia na nové oblasti. Ktoré disciplíny budú ďalej vhodné pre rozvoj TR? Nemožno napríklad nájsť inšpiráciu v oblasti umelej inteligencie a v počítačových vedách? Tieto otázky ukazujú na neobyčajnú dôležitosť problematiky riadenia vo vede a v technike a na nutnosť výskumu metód riadenia s dynamickými hybridnými architektúrami v multiagentových sieťových riadiacich systémov, ktorý by integroval metódy teórie riadenia, počítačovej a komunikačnej techniky, ako aj umelej inteligencie.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/teoria-riadenia-nove-oblasti.html  ▷


Autonómnosť a invariantnosť

Ján Sarnovský  13.2.2013

Tieto dva pojmy boli až do polovice päťdesiatych rokov minulého storočia obvykle poslednou kapitolou v učebniciach teórie automatickej regulácie. Spájali sa s mnohoparametrovými systémami na rozdiel od prevládajúcej teórie systémov s jedným vstupom a výstupom. Až do objavenia sa stavového opisu systémov s viacerými vstupmi a výstupmi a teórie optimálneho riadenia boli istým zavŕšením etapy teórie regulácie, ktorú dnes nazývame klasickou.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/autonomnost-ainvariantnost.html  ▷


W. Ross Ashby

Ján Sarnovský  04.10.2012

V novembri uplynie 40 rokov od smrti W. Rossa Ashbyho, jedného z klasikov kybernetiky. Ashby sa narodil v roku 1903 a po ukončení štúdia pracoval niekoľko rokov ako klinický psychiater a vyše desať rokov ako výskumník patológ v nemocnici v Northamptone. Do roku 1960 pracoval ako riaditeľ výskumu v nemocnici v Glocestri a ako riaditeľ neurologického inštitútu v Bristole. V roku 1960 odišiel do USA a pracoval ako profesor na Katedre biofyziky a elektrotechnického inžinierstva na univerzite Illinois v Urbana-Champaigne až do roku 1970.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/w.-ross-ashby.html  ▷


Samoreprodukujúce sa automaty

Ján Sarnovský  04.7.2012

Pod týmto názvom vydal A. W. Burks v roku 1966 práce Johna von Neumanna, ktorý zomrel v roku 1957. John von Neumann bol maďarský vedec, matematik, ktorý značnou mierou prispel k viacerým vedným odborom, ako sú kvantová fyzika či ekonomika (známa je jeho kniha Teória hier a ekonomického rozhodovania, ktorú napísal s Morgensternom v roku 1944), ale najmä ku kybernetickým vedám, kde položil základy umelej inteligencie a počítačových vied. Veď je po ňom pomenovaná základná architektúra počítačov.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/samoreprodukujuce-sa-automaty.html  ▷


Digitálny maoizmus

Ján Sarnovský  08.3.2012

Pod týmto názvom napísal v roku 2006 Jaron Lanier esej (analyzuje v nej on-line kolektivizmus na webe) v prestížnom klube Third Culture (www.edge.org). J. Lanier je informatik, vizionár, filozof a skladateľ. Na začiatku 80. rokov vymyslel pojem virtuálna realita a založil firmu na predaj produktov s ňou spojených. V rokoch 1997 – 2001 bol J. Lanier vedúcim projektu Advanced Network and Services, ktorý výrazne ovplyvnil rozvoj internetu. V posledných desiatich rokoch pracoval ako vedec na pozvanie v Silicon Graphics Inc. a Microsofte. Už v roku 2000 napísal esej o kybernetickej totalite, v roku 2010 vydal knihu You Are Not a Gadget, v ktorej nadväzuje na spomínané eseje, a nakoniec v roku 2011 publikoval esej The Local-Global Flip (Lanierov efekt).

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/digitalny-maoizmus.html  ▷


Claude E. Shannon

Ján Sarnovský  24.1.2012

C. E. Shannon, kybernetik, elektrotechnický inžinier a matematik, patrí k veľkým postavám histórie kybernetiky. Ako diplomant položil vo svojej diplomovej práci na MIT základy teórie logických obvodov a konečných automatov. Ovplyvnil takto aj ďalší rozvoj počítačov. Neskôr pôsobil v Bellových laboratóriách, kde vytvoril teóriu informácií, ktorú predstavil v článku A Mathematical Theory of Communication (The Bell System Technical Journal, 1948) a o rok aj v knihe.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/claude-e.shannon.html  ▷


Teória riadenia a kríza

Ján Sarnovský  05.10.2011

Ekonomické systémy sú systémy s tokmi tovarov, energie a informácií, čo nevylučuje ich modelovanie ako fyzikálne systémy. Problémom je dosiahnutie stability, pretože ekonomika je tzv. otvorený a samoregulačný systém.  Rovnovážne stavy v takýchto systémoch ovplyvňujú značné fluktuácie, ktoré často nevieme modelovať. Predpokladáme, že tieto systémy sú predikovateľné a vieme ich regulovať.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/teoria-riadenia-a-kriza.html  ▷


Duálne riadenie

Ján Sarnovský  12.7.2011

V roku 1966 vyšla jedna zo základných kníh teórie automatickej regulácie Základy teórie optimálnych automatických systémov od Alexandra Aronoviča Feľdbauma, jednej z veľkých postáv vedy o riadení najmä v 50. až 60. rokoch minulého storočia. Už v roku 1948 ako prvý sformuloval a pre rad praktických prípadov vyriešil úlohu optimálneho riadenia ako úlohy variačného počtu a predstavil ju skupine vynikajúcich matematikov na čele s akademikom L. S. Pontrjaginom.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/dualne-riadenie.html  ▷


Vláda zachraňuje vedu

Ján Sarnovský  08.4.2011

Aj takto sarkasticky môžeme hodnotiť štátnický počin vlády presunúť niekoľko miliárd eur z operačného programu výskum do betónu a asfaltu diaľnic. Vedci aj širšia verejnosť sa bránia (http://zachranmevedu.sk/) – nič však nepomáha; odhodlanie vlády asfaltovať je nezlomné.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/vlada-zachranuje-vedu.html  ▷


Teória riadenia: ako ďalej?

Ján Sarnovský  26.1.2011

Väčšina prehľadových článkov o teórii riadenia (TR) zdôrazňuje, že musí rozšíriť svoj horizont, svoje koncepcie, musia byť vyvinuté nové metódy a vypracované nové typy modelov, ktoré sa vyvíjajú a vylepšujú v procese riadenia. Modely by mali byť nielen analytické a numerické, ale tiež kvalitatívne a symbolické.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/teoria-riadenia-akodalej.html  ▷


Dejiny informatiky a kybernetika

Ján Sarnovský  08.10.2010

Kniha s týmto názvom od Friedricha Naumanna vyšla v minulom roku vo vydavateľstve Academia. Zachycuje vývoj informatiky od čísel, počítadiel, konceptu počítača Babbagea cez analógové a číslicové počítače, vývoj hardvéru a softvéru až po internet.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/dejiny-informatiky-a-kybernetika.html  ▷


Summa technologiae

Ján Sarnovský  17.7.2010

V roku 1964 vyšla knižka známeho spisovateľa Staniawa Lema Summa technologiae, ktorá je aj dnes aktuálna. Lem, známy najmä ako spisovateľ vedecko-fantastických príbehov, bol aj prenikavý kybernetik a filozof.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/summa-technologiae.html  ▷


Ampéry a kybernetika

Ján Sarnovský  05.4.2010

Najvšeobecnejšími otázkami riadenia sa zaoberá kybernetika. A. M. Ampére je vo všeobecnosti známy najmä ako vynikajúci fyzik; veď je po ňom pomenovaná jednotka elektrického prúdu.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/ampery-a-kybernetika.html  ▷


Stafford Beer

Ján Sarnovský  07.11.2009

V roku 1959 vyšla kniha S. Beera Cybernetics and Management, 11 rokov po Wienerovej Kybernetike, ktorá Beera veľmi inšpirovala. Hlavnými témami knihy sú systém a riadenie. Beer zaujal jasný postoj proti redukcionizmu týchto pojmov.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/stafford-beer.html  ▷


Matematika v študijných programoch

Ján Sarnovský  24.7.2009

Prakticky sa miesto matematiky – teórie automatického riadenia (TAR) v oblasti automatizácie – prejavuje najmä v študijných programoch. Bolo by vhodné urobiť kvantitatívnu aj kvalitatívnu analýzu počtu hodín, cvičení, podielu TAR a matematiky na celkovom objeme výučby napríklad pred dvadsiatimi rokmi a dnes.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/matematika-v-studijnych-programoch.html  ▷


Kyberokracia

Ján Sarnovský  03.5.2009

Kyberokracia je pojem na označenie byrokracie 21. storočia. Pojem kyberokracia je skratkou pre kybernetickú byrokraciu, ktorá pôsobí v kybernetickom svete, priestore (cyberspace). Slovo cyberspace použil W. Gibson v jeho science fiction Neuromancer.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/kyberokracia.html  ▷


On Governors

Ján Sarnovský  21.2.2009

Článok s týmto názvom uverejnil James Clerk Maxwell v roku 1868 v Proceedings of the Royal Society, No. 100, teda pred 140 rokmi. Už vo veku 25 rokov sa stal profesorom a prednášal týždenne 15 hodín. Verejnosť ho pozná skôr ako geniálneho matematika a fyzika.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/on-governors.html  ▷


Jakov Zalmanovič Cypkin (1919 – 1997)

Ján Sarnovský  01.11.2008

V roku 1968, teda pred 40 rokmi, vyšla vo vydavateľstve Nauka, Moskva, kniha akademika, profesora J. Z. Cypkina: Adaptacija i obučenije v avtomatičeskich sistemach.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/jakov-zalmanovic-cypkin-1919-1997.html  ▷


Zložitosť

Ján Sarnovský  24.7.2008

Problém regulovateľnosti súvisí s jedným z najdôležitejších princípov kybernetiky, s princípom homeostázy. Homeostáza je taký princíp činnosti systému, pri ktorom sa hodnoty niektorých podstatných premenných udržujú v určitých medziach, aj pri pôsobení vonkajších vplyvov.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/zlozitost.html  ▷


Informačná spoločnosť: ako terciárna sféra po priemysle a poľnohospodárstve

Ján Sarnovský  24.5.2008

Európska únia vo svojich programových dokumentoch za základné dôvody zaostávania za USA a Japonskom považuje vysokú nezamestnanosť a nižšiu produktivitu práce. Za hlavné prostriedky prekonania týchto problémov pokladá rozvoj informačných a telekomunikačných technológií, malého a stredného podnikania a biotechnológií.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/informacna-spolocnost-ako-terciarna-sfera-po-priemysle-a-polnohospodarstve.html  ▷


Wiener a automatizácia

Ján Sarnovský  17.3.2008

V tomto roku je 60 rokov od vydania Wienerovej knihy Kybernetika (Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge, MA: MIT Press, 1948).

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/wiener-a-automatizacia.html  ▷


Kybernetika a ekonómia

Ján Sarnovský  18.12.2007

Čo hovorí o riadení zložitých systémov kybernetika? Už klasici kybernetiky Asby a Beer sformulovali dva veľmi dôležité princípy riadenia veľmi zložitých systémov.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/kybernetika-a-ekonomia.html  ▷


Výskum a kvalita univerzít

Ján Sarnovský  18.9.2007

Základným poslaním univerzity je okrem poskytovania vzdelania v študijných programoch vo všetkých troch stupňoch to, že vykonáva najmä základný výskum. Vzájomný vzťah medzi výskumom a vyučovaním má zložitý dialektický charakter.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/vyskum-a-kvalita-univerzit.html  ▷


Súvislosti kybernetiky, automatizácie, informatiky a UI

Ján Sarnovský  08.6.2007

Študijný odbor Kybernetika je dnes súčasťou skupiny odborov Informatické vedy a informačné technológie. Kybernetika ako veda o riadení zložitých systémov do uvedenej oblasti jednoznačne patrí. (Nakoniec aj Wiener píše: „Teória riadenia v technike, či už ide o riadenie človeka, živočícha, alebo ide o riadenie mechanické, je teda súčasťou teórie informácie.“)

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/suvislosti-kybernetiky-automatizacie-informatiky-a-ui.html  ▷


Teória a prax automatického riadenia

Ján Sarnovský  04.4.2007

Medzi teóriou a praxou existuje vzájomné pôsobenie. Vo všeobecnosti praktickí inžinieri nečítajú teoretické články. Potrebujú overené výsledky a nie materiály z čerstvých výskumných správ.

Continue reading: http://blog.kybernetes.sk/sarnovsky/teoria-a-prax-automatickeho-riadenia.html  ▷

Prof. Ing. Ján Sarnovský CSc.
vedúci Katedry kybernetiky a umelej inteligencie TU FEI, Košice

Ján Liguš, Editor
Ján Sarnovský, Editor
Rudolf Jakša, Editor

kontakt: blog@kybernetes.sk
web: blog.kybernetes.sk

Copyright © 2016 Kybernetes s.r.o.