Kybernetes blog

The place with world's knowledge about cybernetics, artificial inteligence and automation.

Súvislosti kybernetiky, automatizácie, informatiky a UI

08.6.2007

Študijný odbor Kybernetika je dnes súčasťou skupiny odborov Informatické vedy a informačné technológie. Kybernetika ako veda o riadení zložitých systémov do uvedenej oblasti jednoznačne patrí. (Nakoniec aj Wiener píše: „Teória riadenia v technike, či už ide o riadenie človeka, živočícha, alebo ide o riadenie mechanické, je teda súčasťou teórie informácie.“)

Z tohto pohľadu ide o odbor, ktorý vhodne dopĺňa už doteraz navrhnuté odbory v oblasti informatiky. Hlavný dôraz je položený na procesy riadenia, ktoré sú podmnožinou systémov spracovania informácie.  Kybernetika ako veda o teórii a praxi riadenia je aplikáciou informačných technológií na oblasť riadenia procesov, a to nielen technologických, ale aj procesov organizačno-riadiacich (manažment), v ktorých má dôležité miesto teória rozhodovacích procesov a rozpoznávania.

V tom je aj základný rozdiel voči technologickým fakultám, ktoré najmä v rámci automatizácie technologických procesov aplikujú len niektoré segmenty informatiky. V odbore kybernetika sú okrem klasickej teórie a praxe riadenia technických systémov zdôraznené procesy riadenia spojené s informačnými technológiami a s metódami umelej inteligencie ako neoddeliteľnou organickou súčasťou. Tomu zodpovedá aj náročný matematicko-fyzikálny teoretický základ týchto odborov. Práve preto sú tieto odbory kvalitne vyučované na fakultách elektrotechniky a informatiky. Veľmi dôležité je aj stanovenie obsahu pojmu teória riadenia.  Teória regulácie dynamických sústav nemôže byť dnes jediným základným teoretickým predmetom odboru kybernetika. Teóriu riadenia dnes možno považovať z metodologického hľadiska za uzavretú oblasť; ďalšie pokroky sa dnes dosahujú najmä implementáciou metód výpočtovej inteligencie (neurónové siete, systémy fuzzy, genetické algoritmy…) ako aj implementáciou nových informačných technológií.

Napokon svedčí o tom aj bežné prelistovanie AT&P journal-u. Z metodologického hľadiska je dnes týmto základom a aj spojovacím prvkom teória multiagentových systémov, ktorá sa v kybernetike a automatizácii objavuje vo forme sieťových riadiacich systémov. Aj tieto otázky budú predmetom konferencie katedier informatiky, kybernetiky a automatizácie z Čiech a Slovenska v septembri v Poprade, ktorú organizuje Katedra kybernetiky a UI FEI TU v Košiciach (http://www.mdj.sk/kkui/uvod.html).

Prof. Ing. Ján Sarnovský CSc.
vedúci Katedry kybernetiky a umelej inteligencie TU FEI, Košice

Ján Liguš, Editor
Ján Sarnovský, Editor
Rudolf Jakša, Editor

kontakt: blog@kybernetes.sk
web: blog.kybernetes.sk

Copyright © 2016 Kybernetes s.r.o.